Privacy statement

Keeperssite.nl is een initiatief van Sportfacilities & Media BV, gevestigd aan Rozenstraat 20 3702 VP Zeist. Sportfacilities & Media BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.desportuitgever.nl | info@desportuitgever.nl | Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist | 030-6977710

Sportfacilities & Media BV verzamelt persoonsgegevens voor haar eigen activiteiten en verwerkt persoonsgegevens in opdracht van derden. Er gelden dan ook twee Privacy Statements, afhankelijk van de oorsprong.

Oorsprong: eigen activiteiten, zoals TrainersMagazine en e-fietser.nl, met aanpalende activiteiten (webshop, cursussen, nieuwsbrieven, ed):

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportfacilities & Media BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desportuitgever.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportfacilities & Media BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of magazine
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sportfacilities & Media BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportfacilities & Media BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportfacilities & Media BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van klanten is de bewaartermijn voor alle categorieën van persoonsgegevens onbeperkt. Dit in verband met het uitvoeren van de diensten, zoals verzenden magazines en shopartikelen, inloggen op de site.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportfacilities & Media BV en verstrekt uw gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportfacilities & Media BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kunnen uw contactgegevens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het toezenden van informatie en aanbiedingen. We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportfacilities & Media BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Sportfacilities & Media BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website(s) worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookies: Google Analytics
Websites: alle websites
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit niet botst met andere wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het voeren van een deugdelijke financiële administratie). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportfacilities & Media BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@desportuitgever.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sportfacilities & Media BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportfacilities & Media BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@desportuitgever.nl

Oorsprong: Indien wij gegevens voor derden verwerken, dan geldt onderstaand statement:

Privacy Statement bij verwerking persoonsgegevens voor derden

Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, geldt het bepaalde in dit artikel.
 2. OPDRACHTGEVER wordt als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd en Sportfacilities & Media BV fungeert als verwerker. Sportfacilities & Media BV verwerkt enkel persoonsgegevens in opdracht van OPDRACHTGEVER en zal alleen in de gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat, verdere verwerkingen uitvoeren. Zij treft in dit kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
 3. OPDRACHTGEVER staat er in haar hoedanigheid als (verwerkings)verantwoordelijke jegens Sportfacilities & Media BV voor in dat de inhoud en/of de verwerking van de (persoons)gegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.
 4. Indien zich bij Sportfacilities & Media BV (onverhoopt) een inbreuk op de beveiligingsmaatregelen voortdoet (bijvoorbeeld een datalek), zal Sportfacilities & Media BV OPDRACHTGEVER daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, onverminderd de eigen verplichtingen van Sportfacilities & Media BV. Sportfacilities & Media BV dient namelijk zelf ook doeltreffende maatregelen te nemen teneinde de uit het incident voortvloeiende negatieve gevolgen zo veel mogelijk ongedaan te maken en verdere negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Voor zover OPDRACHTGEVER het noodzakelijk acht de betrokkenen te informeren over één of meer incidenten als bedoeld in de voorgaande artikelen, zal Sportfacilities & Media BV daar alle redelijke medewerking aan verlenen.
 5. Op het eerste daartoe strekkende verzoek zal Sportfacilities & Media BV aan OPDRACHTGEVER alle relevante informatie verstrekken betreffende de verwerking van persoonsgegevens zodat OPDRACHTGEVER, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat zij de toepasselijke privacy wetgeving naleeft. OPDRACHTGEVER is gerechtigd om (gebonden aan geheimhouding), te controleren in hoeverre Sportfacilities & Media BV de verplichtingen uit deze overeenkomst naleeft. Sportfacilities & Media BV zal aan een dergelijke controle haar volledige medewerking verlenen. Het voorgaande is niet van toepassing als een dergelijk verzoek of instructie: (a) een disproportionele last voor Sportfacilities & Media BV met zich mee brengt; (b) niet is gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens; (c) zou leiden tot het openbaren van bedrijfsgeheimen van Sportfacilities & Media BV; (d) voor OPDRACHTGEVER niet zou leiden tot extra informatie bovenop de informatie die haar al is verstrekt; (e) in strijd zou zijn met wet- of regelgeving. Indien een van deze uitzonderingen zich voordoet zal Sportfacilities & Media BV daar OPDRACHTGEVER onmiddellijk over informeren.
  • Sportfacilities & Media BV is gerechtigd eventueel derde partijen te betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst. Sportfacilities & Media BV zal deze derde partijen soortgelijke verplichtingen opleggen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Sportfacilities & Media BV zal OPDRACHTGEVER ondersteunen bij het naleven van alle verplichtingen op basis van de toepasselijke privacy wetgeving, rekening houdende met de aard van de verwerking en de informatie die beschikbaar is voor de verwerker.
  • Sportfacilities & Media BV zal de verwerkte persoonsgegevens na afloop van de overeenkomst op verzoek van OPDRACHTGEVER vernietigen of retourneren.
  • Enige ondersteuning of enige andere aanvullende dienstverlening die Sportfacilities & Media BV op grond van deze Algemene Voorwaarden dient te verlenen of die wordt verzocht door OPDRACHTGEVER, inclusief alle verzoeken tot aanvullende informatie, kunnen in rekening worden gebracht bij OPDRACHTGEVER tegen de geldende uurtarieven van Sportfacilities & Media BV.